Pokemon Journeys: The Series Episode 85

Pokemon Sword and Shield Episode 85 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 85

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Rival Showdown! Satoshi VS Saitou!!