Pokemon Journeys: The Series Episode 81

Pokemon Sword and Shield Episode 81 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 81

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Clash!? Blue Pokémania!!