Pokemon Journeys: The Series Episode 61

Pokemon Sword and Shield Episode 61 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 61

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Leave Everything to Us! Prasle Minun Handymen!!