Pokémon Journeys: The Series Episode 6

Pokemon Sword and Shield Episode 6 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 6

Pokémon Journeys: The Series Episode 6

Episode Title: Catch a Lot of Pokémon! The Path to Mew!!