Pokémon Journeys: The Series Episode 4

Pokemon Sword and Shield Episode 4 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 4

Pokémon Journeys: The Series Episode 4

Episode Title: Settling the Scorbunny!