Pokemon Journeys: The Series Episode 38

Pokemon Sword and Shield Episode 38 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 38

Pokemon Journeys: The Series Episode 32 English Subbed

Episode Title: Miracle Restoration, the Fossil Pokémon!!