Pokemon Journeys: The Series Episode 37

Pokemon Sword and Shield Episode 37 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 37

Pokemon Journeys: The Series Episode 32 English Subbed

Episode Title: I’m Back, Nice to Meet You, Alola!!