Pokemon Journeys: The Series Episode 33

Pokemon Sword and Shield Episode 33 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 33

Pokemon Journeys: The Series Episode 32 English Subbed

Episode Title: Would You Like To Do a Pokémon Trade?.