Pokémon Journeys: The Series Episode 23

Pokemon Sword and Shield Episode 23 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 23

Pokémon Journeys: The Series Episode 23

Episode Title: A Massive Panic! Sakuragi Park!!