Pokémon Journeys: The Series Episode 2

Pokemon Sword and Shield Episode 2 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 2

Pokémon Journeys: The Series Episode 2

Episode Title: Legend? Go! Friends? Go!