Pokémon Journeys: The Series Episode 19

Pokemon Sword and Shield Episode 19 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 19

Pokémon Journeys: The Series Episode 19

Episode Title: I Am Metamon!!