Pokémon Journeys: The Series Episode 15

Pokemon Sword and Shield Episode 15 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 15

Pokémon Journeys: The Series Episode 15

Episode Title: Snow Day, Where is Karakara’s Bone?!