Pokemon Journeys: The Series Episode 130

Pokemon Sword and Shield Episode 130 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 130

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: The Finals II: “Toy Around”!