Pokemon Journeys: The Series Episode 117

Pokemon Sword and Shield Episode 117 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 117

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: VS Shirona! Iris’s Road to Dragon Master!!