Pokemon Journeys: The Series Episode 115

Pokemon Sword and Shield Episode 115 English Dubbed

Pokemon Sword and Shield Episode 115

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Opening! Masters Tournament!!