Pokemon Diamond and Pearl Episode 16

Pokemon Diamond and Pearl Episode 16 English Dubbed

Pokemon Diamond and Pearl Episode 16

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: A Gruff Act to Follow!!