Pokemon Diamond and Pearl Episode 1

Pokemon Diamond and Pearl Episode 1 English Dubbed

Pokemon Diamond and Pearl Episode 1

Pokemon Journeys: The Series Episode 47 English Subbed

Episode Title: Following A Maiden’s Voyage!!