Pokemon Season 15 Episode 36

Pokemon Black & White Episode 84 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 84

Pokemon Season 15 Episode 36

Episode Title: Rocking the Virbank Gym! Part 2!