Pokemon Season 15 Episode 35

Pokemon Black & White Episode 83 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 83

Pokemon Season 15 Episode 35

Episode Title: Rocking the Virbank Gym! Part 1!