Pokemon Season 15 Episode 28

Pokemon Black & White Episode 76 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 76

Pokemon Season 15 Episode 28

Episode Title: A Restoration Confrontation! Part 2!