Pokemon Season 15 Episode 26

Pokemon Black & White Episode 74 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 74

Pokemon Season 15 Episode 26

Episode Title: Battling the Leaf Thieves!