Pokemon Season 15 Episode 21

Pokemon Black & White Episode 69 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 69

Pokemon Season 15 Episode 21

Episode Title: Climbing the Tower of Success!