Pokemon Season 15 Episode 13

Pokemon Black & White Episode 61 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 61

Pokemon Season 15 Episode 13

Episode Title: Battling the King of the Mines!