Pokemon Season 14 Episode 5

Pokemon Black & White Episode 5 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 5

Pokemon Season 14 Episode 5

Episode Title: Triple Leaders, Team Threats!