Pokemon Season 15 Episode 1

Pokemon Black & White Episode 49 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 49

Pokemon Season 15 Episode 1

Episode Title: Enter Elesa, Electrifying Gym Leader!