Pokemon Season 14 Episode 48

Pokemon Black & White Episode 48 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 48

Pokemon Season 14 Episode 48

Episode Title: Battle for the Underground!