Pokemon Season 14 Episode 38

Pokemon Black & White Episode 38 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 38

Pokemon Season 14 Episode 38

Episode Title: Movie Time! Zorua in “The Legend of the Pokémon Knight”!