Pokemon Season 14 Episode 23

Pokemon Black & White Episode 23 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 23

Pokemon Season 14 Episode 23

Episode Title: Battling For The Love of Bug-Types!