Pokemon Season 14 Episode 22

Pokemon Black & White Episode 22 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 22

Pokemon Season 14 Episode 22

Episode Title: A Venipede Stampede!