Pokemon Season 14 Episode 2

Pokemon Black & White Episode 2 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 2

Pokemon Season 14 Episode 2

Episode Title: Enter Iris and Axew!