Pokemon Season 14 Episode 17

Pokemon Black & White Episode 17 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 17

Pokemon Season 14 Episode 17

Episode Title: Scraggy—Hatched to be Wild!