Pokemon Season 14 Episode 16

Pokemon Black & White Episode 16 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 16

Pokemon Season 14 Episode 16

Episode Title: Rematch at the Nacrene Gym!