Pokemon Season 16 Episode 43

Pokemon Black & White Episode 140 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 140

Pokemon Season 16 Episode 43

Episode Title: Survival of the Striaton Gym!