Pokemon Season 16 Episode 37

Pokemon Black & White Episode 134 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 134

Pokemon Season 16 Episode 37

Episode Title: The Journalist from Another Region!