Pokemon Season 16 Episode 33

Pokemon Black & White Episode 130 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 130

Pokemon Season 16 Episode 33

Episode Title: Butterfree and Me!