Pokemon Season 16 Episode 24

Pokemon Black & White Episode 121 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 121

Pokemon Season 16 Episode 24

Episode Title: Team Plasma and the Awakening Ceremony!