Pokemon Season 16 Episode 23

Pokemon Black & White Episode 120 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 120

Pokemon Season 16 Episode 23

Episode Title: Ash and N: A Clash of Ideals!