Pokemon Season 16 Episode 21

Pokemon Black & White Episode 118 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 118

Pokemon Season 16 Episode 21

Episode Title: Secrets From Out of the Fog!