Pokemon Season 16 Episode 20

Pokemon Black & White Episode 117 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 117

Pokemon Season 16 Episode 20

Episode Title: Team Plasma’s Pokémon Manipulation!