Pokemon Season 16 Episode 15

Pokemon Black & White Episode 112 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 112

Pokemon Season 16 Episode 15

Episode Title: Team Plasma’s Pokémon Power Plot!