Pokemon Season 16 Episode 14

Pokemon Black & White Episode 111 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 111

Pokemon Season 16 Episode 14

Episode Title: There’s a New Gym Leader in Town!