Pokemon Season 16 Episode 12

Pokemon Black & White Episode 109 English Dubbed

Pokemon Black & White Episode 109

Pokemon Season 16 Episode 12

Episode Title: New Places… Familiar Faces!